Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unequal /,ʌn'i:kwəl/  

 • Tính từ
  không cân nhau, không bình đẳng
  an unequal contest
  cuộc thi không cân sức
  unequal in something
  khác nhau (về kích cỡ, số lượng)
  the twins are unequal in height
  cặp sinh đôi khác nhau về chiều cao
  unequal to something
  không đủ khả năng, không ngang tầm
  I feel unequal to the task
  tôi cảm thấy không ngang tầm nhiệm vụ

  * Các từ tương tự:
  Unequal exchange, unequalable, unequalise, unequalize, unequalled, unequally