Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ill-disposed /,ildis'pəʊzd/  

  • Tính từ
    (+ towards)
    có ác ý, có ý xấu (với ai)

    * Các từ tương tự:
    ill-disposedness