Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unqualified /ʌn'kwɒlifaid/  

 • Tính từ
  không hạn chế, hoàn toàn
  an unqualified success
  một thành công hoàn toàn
  unqualified as something(for something; to do something)
  không đủ tiêu chuẩn, không đủ trình độ
  unqualified as a teacher (for teaching)
  không đủ tiêu chuẩn để làm giáo viên
  unqualified to do something
  không đủ kiến thức, không đủ khả năng
  I feel unqualified to speak on the subject
  tôi cảm thấy không đủ khả năng nói về đề tài này

  * Các từ tương tự:
  unqualifiedly