Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untrained /' n'treind/  

  • Tính từ
    không tập, không rèn (súc vật)
    không có kinh nghiệm; chưa thạo (người)
    (thể dục,thể thao) không tập dượt, không huấn luyện