Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unreserved /,ʌnri'zɜ:vd/  

 • Tính từ
  không được đặt trước, không dành riêng (chỗ ngồi…)
  we always keep a few unreserved tables
  chúng tôi luôn luôn có một số bàn không ai đặt trước
  không hạn chế,hoàn toàn
  the unreserved approval
  sự tán thành hoàn toàn

  * Các từ tương tự:
  unreservedly, unreservedness