Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsuited /' n'sju:tid/  

  • Tính từ
    không thích hợp, không thích đáng
    thiếu năng lực