Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hoàn toàn, tuyệt đối (chủ yếu nói về cái gì xấu)
  an utter lie
  lời nói dối hoàn toàn
  she's an utter stranger to me
  cô ta là một người hoàn toàn lạ đối với tôi
  Động từ
  thốt ra, phát ra
  utter a sigh
  thốt ra một tiếng thở dài
  nói ra, phát biểu
  not to utter a word
  không nói nửa lời

  * Các từ tương tự:
  utterable, utterance, utterer, utterly, uttermost, utterness