Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đọc được, phát âm được
    có thể phát biểu được, có thể diễn t được