Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uttermost /'ʌtəməʊst/  

  • Tính từ, Danh từ