Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

utterance /'ʌtərəns/  

 • Danh từ
  sự phát biểu
  give utterance to one's views
  phát biểu quan điểm của mình
  the speaker had great powers of utterance
  diễn giả rất có tài ăn nói
  (thường số nhiều) lời phát biểu, lời
  lời phát biểu trước công chúng