Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unmitigated /ʌn'mitigeitid/  

 • Tính từ
  hoàn toàn, đại, đặc
  an unmitigated scoundrel
  tên đại vô lại

  * Các từ tương tự:
  unmitigatedly, unmitigatedness