Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconditional /,ʌnkən'di∫ənl/  

 • Tính từ
  vô điều kiện
  an unconditional surrender
  sự đầu hàng vô điều kiện

  * Các từ tương tự:
  unconditionality, unconditionally, unconditionalness