Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unconditionally /,ʌnkən'di∫ənli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô điều kiện