Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hoàn toàn
  a downright lie
  lời nói dối hoàn toàn
  Phó từ
  hết mực
  he wasn't just inconsideratehe was downright rude
  không phải anh ta chỉ là thiếu chu đáo mà thực sự là hết mực thô lỗ

  * Các từ tương tự:
  downrightness