Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absolutely /'æbsəlu:tli/  

 • Phó từ
  [một cách] tuyệt đối, [một cách] hoàn toàn
  he did absolutely no work
  nó tuyệt đối không làm việc gì cả
  you're absolutely right
  anh hoàn toàn đúng
  [một cách] chắc chắn
  it's absolutely pouring down
  trời chắc chắn mưa to
  /'æbsəlutli/
  (khẩu ngữ) nhất định; hoàn toàn như vậy
  (dùng trong câu trả lời hoặc như một lời bình): "do you think so? "absolutely". "anh có nghĩ như thế không?" "ồ, hoàn toàn như vậy"

  * Các từ tương tự:
  absolutely convergent, absolutely noncircular attribute, absolutely noncircular attribute grammar