Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] hoàn toàn
  entirely unnecessary
  hoàn toàn không cần thiết
  entirely different
  hoàn toàn khác