Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unequivocally /,ʌni'kwivokəli/  

  • Phó từ
    [một cách] rõ rệt