Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  hoàn toàn
  totally blind
  hoàn toàn mù
  I'm afraid I totally forgot about it
  tôi sợ rằng tôi đã hoàn toàn quên hẳn điều đó rồi