Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] hoàn toàn, [một cách] trọn vẹn
    not a wholly successful book
    không phải một cuốn sách thành công trọn vẹn
    ý kiến của anh không hoàn toàn thuyết phục tôi