Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lợn thiến; lợn
  (khẩu ngữ) người ích kỷ; người tham lam
  go to the whole hog
  xem whole
  Động từ
  (-gg-)
  lấy quá phần
  hog [the middle ofthe road
  lấn lòng đường (khiến xe sau không vượt lên được)
  chiếm buồng tắm lâu quá (không để người khác vào)

  * Các từ tương tự:
  hog cholera, hog mane, hog wild, hog-weed, hog's pudding, hog's-back, hogan, hogback, hogcote