Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] hoàn toàn
  fully satisfied
  hoàn toàn hài lòng
  cả thảy; ít ra, chí ít
  chuyến đi sẽ mất cả thảy hai tiếng đồng hồ
  fully stretched
  vận dụng hết năng lực và tài năng

  * Các từ tương tự:
  fully-fashioned, fully-fledged, fully-transistorized