Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exclusively /ik'sklu:sivli/  

  • Phó từ
    [một cách] chỉ riêng cho
    this room is exclusively for women
    phòng này chỉ dành cho nữ