Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  độc nhất, duy nhất, một mình
  solely responsible
  một mình chịu trách nhiệm
  chỉ
  solely because of you
  chỉ vì anh