Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

branch /brɑ:nt∫/  /brænt∫/

 • Danh từ
  cành (cây)
  nhánh
  a branch of the Rhine
  một nhánh sông Rhin
  a branch line on a railway network
  một đường nhánh trên một mạng đường sắt
  chi (của một dòng họ); ngành (kiến thức);chi nhánh
  ngân hàng có chi nhánh khắp mọi nơi trong nước
  root and branch
  xem root
  Động từ
  đâm cành
  phân nhánh, chia ngả
  rẽ phải ở chỗ đường chia ngã
  branch off
  rẽ, ngoặt (nói về xe, đường; thường sang một đường nhỏ)
  chiếc xe trước chúng tôi tự nhiên rẽ sang trái
  branch out [into something]
  chuyển hoạt động sang một hướng mới
  công ty lúc đầu chuyên về radio, nhưng bây giờ quyết định chuyển sang chuyên về máy điện toán
  she's leaving the company to branch out on her own
  bà ta bỏ công ty để chuyển sang kinh doanh độc lập

  * Các từ tương tự:
  Branch banking, branch-and-bound algorithm, branched, branchia, branchiae, branchial, branchiate, branching, branchiopod