Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

branch-and-bound algorithm   

  • (Kỹ thuật) giải thuật phân nhánh và giới hạn