Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subdivide /,sʌbdi'vaid/  

  • Động từ
    chia nhỏ thêm