Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subsidiary /səb'sidiəri/  /səb'sidieri/

 • Tính từ
  phụ, bổ sung
  can I ask a subsidiary question?
  tôi có thể hỏi một câu hỏi bổ sung không?
  [là] chi nhánh (của một công ty…)
  Danh từ
  chi nhánh (của một công ty)
  the subsidiary is in Francebut the parent company is in America
  chi nhánh thì ở Pháp, còn công ty chính thì ở Mỹ