Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

complementary /,kɒmpli'mentri/  

 • Tính từ
  (+ to)
  bổ sung, bù
  they have complementary personalities
  họ có cá tính bổ sung cho nhau

  * Các từ tương tự:
  complementary angle, complementary circuit, complementary color, Complementary inputs, complementary pair, complementary symmetry, complementary transistors, complementary wave, complementary wavelength