Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subordinate /sə'bɔ:dinət/  /sə'bɔ:dənət/

 • Tính từ
  ở cấp dưới
  he was always friendly to his subordinate officers
  ông ta luôn luôn thân mật với các sĩ quan ở cấp dưới
  ít quan trọng hơn
  all the other issues are subordinate to this one
  tất cả các vấn đề khác nhau đều ít quan trọng hơn vấn đề này
  Danh từ
  người cấp dưới, thuộc cấp
  Động từ
  xem là ít quan trọng hơn
  trong cuốn sách của bà, bà xem vấn đề này kém quan trọng so với những vấn đề có tính chất tổng quát hơn

  * Các từ tương tự:
  subordinate clause, subordinately, subordinateness