Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subordinate clause /sə,bɔ:dineit'klɔ:z/  

  • Danh từ
    (ngôn ngữ học) (cách viết khác dependent clause)
    mệnh đề phụ (như "when it rang" trong "she answered the phone when it rang")