Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hireling /'haiəliη/  

  • Danh từ
    (thường xấu)
    tay sai