Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

underling /'ʌndəliŋ/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    người cấp dưới, bộ hạ
    những bộ hạ được thuê mướn của một tên trùm găng-xtơ