Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nô lệ (đen, bóng)
  treat somebody like a slave
  đối xử với ai như là nô lệ
  slave owners
  những người chủ nô [lệ]
  a slave to drink
  người nô lệ cho ma men
  a slave of fashion
  người nô lệ của thời trang (luôn luôn chạy theo thời trang)
  Động từ
  slave [away] at something
  làm (việc gì) đầu tắt mặt tối
  suốt ngày tôi đầu tắt mặt tối với công việc nội trợ

  * Các từ tương tự:
  slave states, slave-born, slave-driver, slave-grown, slave-holder, slave-hunter, slave-ship, slave-state, slave-trade