Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (lịch sử) chư hầu
    nước chư hầu

    * Các từ tương tự:
    vassalage