Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vassalage /'væsəlidʒ/  

  • Danh từ
    thân phận chư hầu