Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subaltern /'sʌbəltən/  /sə'bɔ:ltern/

  • Danh từ
    (Anh)
    sĩ quan dưới cấp đại úy

    * Các từ tương tự:
    subalternate, subalternation