Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (sinh học) dạng so le không hoàn toàn
    (triết học) đặc biệt; không có tính khái quát
    Danh từ
    (triết học) mệnh đề đặc trưng