Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (triết học) sự lệ thuộc của cái phụ thuộc vào cái phổ biến