Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phụ tá; trợ lý
  nhân viên bán hàng (cách viết khác shop-assistant)
  Tính từ
  phụ trợ, phó
  assistant surgeon
  người phụ mổ
  assistant manager
  phó giám đốc