Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

helpmate /'helpmeit/  

  • Danh từ
    bạn đồng sự
    bạn đời