Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  phụ, bổ trợ
  an auxiliary nurse
  y tá phụ
  auxiliary troops
  quân trợ chiến
  Danh từ
  kẻ giúp việc, phụ tá
  (cách viết khác auxiliary verb)
  trợ động từ
  auxiliaries
  (số nhiều) quân đội nước ngoài chi viện

  * Các từ tương tự:
  auxiliary anode, auxiliary electrode, auxiliary equipment, auxiliary memory, auxiliary operation, auxiliary processor, auxiliary relay, auxiliary selector, auxiliary storage