Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người ủng hộ
    he's a strong supporter of women's rights
    ông ta là một người ủng hộ mạnh mẽ quyền lợi phụ nữ