Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exponent /ik'spəʊnənt/  

 • Danh từ
  người ủng hộ (một học thuyết…)
  an exponent of free trade
  người ủng hộ mậu dịch tự do
  người tài giỏi (về một việc gì đó)
  she is a practised exponent of the sport of water-skiing
  chị ta là một người giỏi môn thể thao lướt ván
  (toán học) số mũ

  * Các từ tương tự:
  exponent overflow, exponent sign, exponent underflow, exponential, exponential curve, exponential factor, exponential function, exponentially, exponentiation