Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhà quán quân
  người bênh vực, người đấu tranh cho
  a champion of the poor
  người bênh vực người nghèo
  a champion of women's rights
  người đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ
  Động từ
  bênh vực; đấu tranh cho
  champion the rights of women
  đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ

  * Các từ tương tự:
  championship