Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người gác, người bảo vệ
  the police are guardian of law and order
  cảnh sát là những người bảo vệ luật pháp và trật tự
  người giám hộ (tài sản…)

  * Các từ tương tự:
  guardian angel, guardianship