Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

custodian /kʌ'stəʊdiən/  

 • Danh từ
  người trông coi, người chăm sóc
  a self-appointed custodian of public moral
  người tự nhận là chăm lo đạo đức xã hội

  * Các từ tương tự:
  custodian service, custodianship