Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trustee /'trʌsti:/  

  • Danh từ
    người được uỷ thác giám hộ
    uỷ viên quản trị (một cơ sở)

    * Các từ tương tự:
    trusteeship