Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trusteeship /trʌ'sti:∫ip/  

  • Danh từ
    chức vị giám hộ
    trách nhiệm uỷ trị (một lãnh thổ, do Liên hiệp quốc uỷ thác)