Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người bảo vệ, người che chở
  vật bảo vệ
  người đánh kiếm mang vật bảo vệ ngức

  * Các từ tương tự:
  protectoral, protectorate, protectorship, protectory