Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

protectorate /prə'tektərət/  

  • Tính từ
    xứ bảo hộ